Skip to main content

Ochrana údajov

Vyvíjame maximálne úsilie pre to, aby ste sa na našej webovej lokalite cítili bezpečne. Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie o tom, akým spôsobom chránime vaše súkromie.
Nájdete tu informácie o tom, aké osobné údaje o vás získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie údajov kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte.

1. Aké údaje zbierame?

Pri našej činnosti získavame o vás nasledujúce údaje:

Údaje pri uzatváraní zmlúv a dohôd

Pri uzavretí zmluvy alebo dohody od vás požadujeme údaje potrebné na uzavretie tejto zmluvy alebo dohody. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých nevieme zmluvu alebo dohodu uzavrieť. Teda údaje ako vaše meno (prípadne vaše obchodné meno), e-mailová adresa, adresa na doručovanie písomností, telefónne číslo a samotný predmet zmluvy alebo dohody.

Údaje pri hlasovaní v anketách SMHL

Pri hlasovaní v anketách SMHL požadujeme údaje potrebné k tomuto hlasovaniu. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých hlasovanie nie je možné technicky realizovať. Teda údaje ako vaše meno, e-mailová adresa a váš DHZ alebo SDH.

2. Ako údaje používame?

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

Činnosť združenia

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme poskytnúť informácie o našej činnosti. Údaje, ktoré od vás získame pri uzatváraní zmluvy alebo dohody, používame aj na prípadné pripomenutie jej plnenia, ak k nemu nedošlo v stanovenom termíne. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného poriadku.

Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s uzatvorením zmlúv alebo dohôd alebo keď chceme reagovať na Vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o zmenu vašich údajov v zmluve, dohode alebo používateľskom konte.

Zlepšenie, personalizácia a marketing

Údaje, ktoré uchovávame, používame aj na zlepšenie a personalizáciu, ako aj na marketing. Informácie o návštevách a pohybe na našej stránke a jej jednotlivých sekciách používame aj pre účely reklamy a marketingu, na našej, ako aj na iných internetových stránkach.
Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju vedeli spraviť intuitívnejšou a užívateľsky príjemnejšou.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti našej činnosti, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Súbory cookies

Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje. Bližšie informácie o podmienkach ich využívania nájdete v sekcii Súbory cookies.

3. Právne základy

Aj keď vás nechceme zaťažovať, v súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:
Plnenie zmluvy alebo dohody – v prípade, ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy alebo dohody.
Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej zmluve alebo dohode alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv.

4. Komu údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:
 • Slovenská pošta a.s.
  Partizánska cesta 9
  975 99 Banská Bystrica
  IČO: 36631124
  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S.

5. Aké sú vaše práva?

Z dôvodu, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Ako si uplatniť vaše práva?

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním e-mailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v sekcii Kontakt.
Prosíme uveďte vo vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a  ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Mýliť sa je ľudské. Ak sa domnievate, že naša organizácia o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. A to v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:
 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:
 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
 • spracúvanie vašich osobných údajov je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
 • v prípade, ak namietate spracúvanie vašich osobných údajov, do doby overenia, či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.