Rozhodnutie o nezapočítaní výsledkov 9. kola SMHL 2019 do celkového poradia ročníka

ilustračný obrázok - Rozhodnutie o nezapočítaní výsledkov 9. kola SMHL 2019 do celkového poradia ročníka
Foto: ilustračné

Výbor SMHL bol počas konania 9. kola SMHL 2019 v Zbore (21.07.2019) upozornený na opakovanú poruchu časomiery. Konkrétne dochádzalo k poruche na pravom terči.

Porucha sa prejavovala tým, že čas na danom terči buď nezastavil vôbec alebo sa zastavil samovoľne s časovým oneskorením (zhruba 0.25s – 2.5s) v porovnaní s rozsvietením svietidla. Táto porucha sa opakovala nekontrolovane a náhodne.

Výbor SMHL samozrejme vzal v úvahu, že svietidlá a displeje na terčoch majú len informatívny charakter. Avšak priamo na súťaži bolo pri viacnásobnom preskúšaní časomiery potvrdené, že rozsvietenie svietidla a zastavenie času na displeji reagujú na zrazenie valca terča bez časového oneskorenia a časy zobrazené na displejoch terčov sa zhodujú s časmi zobrazenými na časomiere. Potvrdzujú to aj pokusy družstiev, kde časomiera fungovala bez poruchy.

Družstvám, pri ktorých pokusoch došlo k zjavnej poruche časomiery vyššie uvedeným spôsobom, bolo umožnené svoj pokus opakovať. Spínacia elektronika problémového terča bola zároveň v závere súťaže vymenená. Napriek tejto skutočnosti bolo na súťaži rozhodnuté, že Výbor SMHL preskúma videozáznam z celej súťaže, aby preveril, či nedochádzalo k poruche časomiery aj v iných prípadoch.

Po preskúmaní videozáznamu z súťaže Výbor SMHL zistil, že k zjavnej poruche časomiery vyššie uvedeným spôsobom došlo minimálne v sedemnástich prípadoch, pričom svoje pokusy opakovalo iba šesť družstiev. K zlyhaniu časomiery došlo aj počas jedného z opakovaných pokusov.

Na základe vyššie uvedených skutočností Výbor SMHL hlasovaním v pomere 5:0 rozhodol, že výsledky 9. kola SMHL 2019, konaného v Zbore dňa 21.07.2019 nebudú započítané do celkového hodnotenia SMHL 2019.

Z daného kola bude všetkým družstvám pridelených 0 bodov, pričom do celkového hodnotenia nebude započítané ani zapožičanie pretekára/pretekárky. Výbor SMHL zároveň usporiadateľovi ukladá povinnosť vrátiť dotknutým družstvám finančné prostriedky vyzbierané za zapožičanie pretekára/pretekárky.