Informácie z jarného Snemu SMHL v Ladcoch

ilustračný obrázok - Informácie z jarného Snemu SMHL v Ladcoch
Foto: ilustračné

Výbor SMHL zvolal pred začiatkom nového ročníka 2012 zasadnutie Snemu Slvoensko – moravskej hasičskej ligy. Jarné stretnutie delegátov sa uskutočnilo v sobotu 09.04.2012 od 15:00 v kultúrnom dome v Ladcoch.

Snem SMHL prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 8/11/2011
 2. Správu o hospodárení za rok 2011 a stanovisko Revíznej komisie
 3. Voľbu členov Revíznej komisie
 4. Vyradenie súťaže s aktuálneho ročníka SMHL 2012
 5. Záujem o zaradenie súťaže so SMHL
 6. Kalendár súťaží SMHL na rok 2012
 7. Úpravu základného predpisu.

Snem SMHL schválil:

 1. Revíznu komisiu na nasledujúce 4-ročné obdobie
 2. Kalendár súťaží SMHL na rok 2012

Snem SMHL súhlasil:

 1. s vyradením súťaže poriadanej DHZ Trenčianske Stankovce z aktuálneho ročníka SMHL
 2. so zaradením súťaže poriadanej DHZ Podhorie a DHZ Lehota pod Vtáčnikom do kalendára súťaží SMHL
 3. s vyradením súťaže poriadanej DHZ Lednické Rovne z aktuálneho ročníka SMHL, pokiaľ do určeného termínu nebude uhradená pokuta za nedodanie DVD z vlastnej súťaže
 4. s doplnením Uznesenia č. 7/4/2011, bod D2: Po vyradení súťaže z aktuálneho ročníka sa môže táto súťaž opätovne schváliť a zaradiť do kalendára až po vyplatení všetkých podlžností voči SMHL;
 5. s úpravou Základného predpisu č 4/2010, bod 14, kľúč prideľovania bodov pre ženskú kategóriu. Pre 1. kolo SMHL podľa počtu prihlásených družstiev s rôznym dovaním pre 1 až 8 prihlásených družstiev a 9 a viac prihlásencýh družstiev.