Pozvánka na jesenný Snem SMHL 2013

ilustračný obrázok - Pozvánka na jesenný Snem SMHL 2013
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Pravidelné jesenné zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v sobotu 23.11.2013 od 15:00 hod v priestoroch kultúrneho domu v Podhorí (okres Púchov).

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL,
 2. Voľba volebnej a návrhovej komisie,
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 4. Správa o hospodárení,
 5. Zhodnotenie 11. ročníka SMHL a odovzdanie ocenení za výkony v ročníku 2013,
 6. Návrh na vyradenie súťaže zo seriálu SMHL na rok 2014,
 7. Návrhy, úprava, doplenenie pravidiel SMHL,
 8. Diskusia,
 9. Rôzne,
 10. Voľba Výboru SMHL,
 11. Návrh na uznesenie,
 12. Záver.
Vašu účasť na Sneme SMHL spolu s počtom delegovaných zástupcov potvrďte na e-mailovú adresu info@smhl.eu.

Pokyny k jesennému snemu SMHL v Podhorí

 • tie družstvá, ktoré nemajú zaplatené členské príspevky na rok 2013, nebudú mať možnosť hlasovať a budú len s hlasom poradným. Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok.
 • kolektívni členovia môžu podľa Stanov SMHL delegovať na Snem SMHL len dvoch zástupcov,
 • družstvá, ktoré neodovzdali prestupové lístky (vrátane vyzbieraných peňazí) a videozáznam zo súťaže, aby tak na Sneme učinili,
 • družstvá, ktoré poriadali v roku 2013 ligové kolo prosím pripraviť si termín konania súťaže v roku 2014 pre účely vytvorenia predbežného kalendára SMHL 2014,
 • všetky družstvá žiadam zodpovedne si pripraviť pripomienky k pravidlám, či k chodu SMHL ako takej.