Správa z jesenného Snemu SMHL v Poľnom Kesove

Napísal/a Ľuboš Kamenický
22.12.2012
zápis zo zasadnutia snemu SMHL

Dňa 22.12.2012 sa uskutočnilo jesenné zasadnutie Snemu SMHL po uplynulej sezóne. Stretnutie delegátov pripravil v priestoroch svojej hasičskej zbrojnice DHZ Poľný Kesov.

Snem SMHL prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia Snemu SMHL, konaného 14.apríla 2012 v Ladcoch,
 2. Správu o hospodárení za rok 2012,
 3. Zhodnotenie uplynulého 10. ročníka SMHL,
 4. Návrh na vyradenie hasičskej súťaže z ročníka SMHL 2013,
 5. Úpravu Základného predpisu č. 4/2010,
 6. Rozdelenie odmien pre víťazné družstvá,
 7. Možný spôsob spracovania videí,
 8. Usporiadanie jarného Snemu SMHL 2013,
 9. Predbežné termíny usporiadania hasičských súťaží DHZ a SDH zaradených do SMHL 2013.

Snem SMHL súhlasil:

 1. S návrhom na vyradenie hasičských súťaží usporiadaných DHZ Dežerice a DHZ Moškovec z ročníka 2013 vybratých tajným hlasovaním do jarného hlasovania.
 2. S návrhom na vyradenie hasičských súťaží usporiadaných SDH Nedašov a SDH Brumov z ročníka SMHL 2013 z dôvodu nedodania DVD do jarného hlasovania.
 3. S úpravou základného predpisu č. 4/2010.
  • bod č. 1 doplniť vetu:
   Taktiež sa odmenia súťažné družstvá za dosiahnuté výsledky v celom ročníku, a to za najrýchlejší zostrek, najrýchlejší útok v každej kategórii a za najobľúbenejšiu súťaž. Tieto ocenenia budú odovzdané na jesennom Sneme SMHL.
  • bod č. 8 upraviť vetu:
   Na stretnutí na konci sezóny snem SMHL vyberie (tajným hlasovaním) dve súťaže, ktoré navrhuje v nasledovnom ročníku vyradiť zo seriálu súťaži SMHL.
  • bod č. 10 upraviť vetu:
   Výsledky a reportáž z jednotlivých kôl je usporiadateľ povinný poslať na predpísanom tlačive najneskôr do stredy nasledujúceho týždňa na e-mailovú adresu vysledky@smhl.eu.
  • bod č. 11 ods. c) upraviť vetu:
   Usporiadateľ je povinný umiestniť štartovaciu čiaru 10m od stredu základne, ktorej dĺžka je minimálne 5m.
  • bod č. 11 ods. d) doplniť vetu:
   Celková dĺžka savice je 2,5m ± 0,1m vrátane koncoviek.
  • bod č. 11 ods. h) upraviť vetu:
   Na všetkých súťažiach usporiadaných SMHL sú povolené športové hadice B s min. Ø65mm a športové hadice C s min. Ø38mm (na súťažiach na Morave hadice C s min. Ø42mm).
  • do bodu č. 11 ods. h) presunúť vetu z bodu 12:
   Povolená dĺžka hadice je 20m ± 1m vrátane polospojok.

Snem SMHL zobral na vedomie:

 1. Zhodnotenie uplynulého 10. ročníka SMHL,
 2. Správu o hospodárení v roku 2012,
 3. Výšku odmien pre súťažné družstvá určenú výborom SMHL za uplynulý ročník 2012,
 4. Možný spôsob spracovania videí,
 5. Usporiadanie jarného Snemu SMHL 2013 v Ihrišti,
 6. Predbežné termíny usporiadania hasičských súťaží DHZ a SDH zaradených do SMHL 2013,
 7. Diskusné príspevky DHZ a SDH.

Snem SMHL uložil:

 1. Družstvám SDH Brumov a SDH Nedašov zaplatiť pokutu 100€ do pokladne SMHL za neskoré dodanie DVD z vlastnej súťaže najsnekôr do začiatku jarného Snemu SMHL.
Zároveň pripomínam hasičských družstvám, že termín jarného Snemu SMHL bol stanovený na 30.03.2013. Snem usporiada DHZ Ihrište.
Páči sa vám tento článok? Povedzte o ňom ďalším ľudom.