Správa z jesenného Snemu SMHL v Poľnom Kesove

ilustračný obrázok - Správa z jesenného Snemu SMHL v Poľnom Kesove
Foto: ilustračné

Dňa 22.12.2012 sa uskutočnilo jesenné zasadnutie Snemu SMHL po uplynulej sezóne. Stretnutie delegátov pripravil v priestoroch svojej hasičskej zbrojnice DHZ Poľný Kesov.

Snem SMHL prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia Snemu SMHL, konaného 14.apríla 2012 v Ladcoch,
 2. Správu o hospodárení za rok 2012,
 3. Zhodnotenie uplynulého 10. ročníka SMHL,
 4. Návrh na vyradenie hasičskej súťaže z ročníka SMHL 2013,
 5. Úpravu Základného predpisu č. 4/2010,
 6. Rozdelenie odmien pre víťazné družstvá,
 7. Možný spôsob spracovania videí,
 8. Usporiadanie jarného Snemu SMHL 2013,
 9. Predbežné termíny usporiadania hasičských súťaží DHZ a SDH zaradených do SMHL 2013.

Snem SMHL súhlasil:

 1. S návrhom na vyradenie hasičských súťaží usporiadaných DHZ Dežerice a DHZ Moškovec z ročníka 2013 vybratých tajným hlasovaním do jarného hlasovania.
 2. S návrhom na vyradenie hasičských súťaží usporiadaných SDH Nedašov a SDH Brumov z ročníka SMHL 2013 z dôvodu nedodania DVD do jarného hlasovania.
 3. S úpravou základného predpisu č. 4/2010.
  • bod č. 1 doplniť vetu:
   Taktiež sa odmenia súťažné družstvá za dosiahnuté výsledky v celom ročníku, a to za najrýchlejší zostrek, najrýchlejší útok v každej kategórii a za najobľúbenejšiu súťaž. Tieto ocenenia budú odovzdané na jesennom Sneme SMHL.
  • bod č. 8 upraviť vetu:
   Na stretnutí na konci sezóny snem SMHL vyberie (tajným hlasovaním) dve súťaže, ktoré navrhuje v nasledovnom ročníku vyradiť zo seriálu súťaži SMHL.
  • bod č. 10 upraviť vetu:
   Výsledky a reportáž z jednotlivých kôl je usporiadateľ povinný poslať na predpísanom tlačive najneskôr do stredy nasledujúceho týždňa na e-mailovú adresu vysledky@smhl.eu.
  • bod č. 11 ods. c) upraviť vetu:
   Usporiadateľ je povinný umiestniť štartovaciu čiaru 10m od stredu základne, ktorej dĺžka je minimálne 5m.
  • bod č. 11 ods. d) doplniť vetu:
   Celková dĺžka savice je 2,5m ± 0,1m vrátane koncoviek.
  • bod č. 11 ods. h) upraviť vetu:
   Na všetkých súťažiach usporiadaných SMHL sú povolené športové hadice B s min. Ø65mm a športové hadice C s min. Ø38mm (na súťažiach na Morave hadice C s min. Ø42mm).
  • do bodu č. 11 ods. h) presunúť vetu z bodu 12:
   Povolená dĺžka hadice je 20m ± 1m vrátane polospojok.

Snem SMHL zobral na vedomie:

 1. Zhodnotenie uplynulého 10. ročníka SMHL,
 2. Správu o hospodárení v roku 2012,
 3. Výšku odmien pre súťažné družstvá určenú výborom SMHL za uplynulý ročník 2012,
 4. Možný spôsob spracovania videí,
 5. Usporiadanie jarného Snemu SMHL 2013 v Ihrišti,
 6. Predbežné termíny usporiadania hasičských súťaží DHZ a SDH zaradených do SMHL 2013,
 7. Diskusné príspevky DHZ a SDH.

Snem SMHL uložil:

 1. Družstvám SDH Brumov a SDH Nedašov zaplatiť pokutu 100€ do pokladne SMHL za neskoré dodanie DVD z vlastnej súťaže najsnekôr do začiatku jarného Snemu SMHL.
Zároveň pripomínam hasičských družstvám, že termín jarného Snemu SMHL bol stanovený na 30.03.2013. Snem usporiada DHZ Ihrište.