Rokovanie Snemu v Poriadí

ilustračný obrázok - Rokovanie Snemu v Poriadí
Foto: ilustračné

Už tradične po skončení súťažnej sezóny sa poverení zástupcovia družstiev SMHL stretávajú na Sneme SMHL. Snem sa konal 06.11.2010 a tentoraz sa hostiteľskej úlohy zhostili hasiči z Poriadia

V miestnom kultúrnom dome na úvod Snemu SMHL privítala delegátov starostka obce, ktorá vo svojom príhovore delegátom priblížila históriu a súčasnosť obce.

Po pani starostke sa slova ujal predseda Výboru SMHL Ing. Jozef Bagin, ktorý takisto privítal delegátov Snemu a predstavil im program, ktorým sa bude zasadnutie riadiť.

Podľa bodov programu bola následne zvolená návrhová, volebná komisia a overovatelia zápisnice. Ďalším bodom programu bolo Zhodnotenie 8. ročníka SMHL, ktoré previedol predseda výboru SMHL.

Ten vo svojom hodnotení pogratuloval víťazom, ale i všetkým zúčastnením družstvám v tomto ročníku. Nezabudol vyzdvihnúť ani reprezentáciu SMHL na významných súťažiach v Čechách, či na štvrtom ročníku Slovenského superpohára.

Úpravou prešli pravidlá, zvolený bol nový Výbor SMHL

Veľmi podstatnými bodmi boli pre ďalší chod a fungovanie SMHL úprava Základného predpisu a zmena Stanov SMHL. Po rôznych návrhoch a diskusii bol Základný predpis upravený v bodoch 2., 4., 8., 11.a), 11.l), 12., a 13.

Zmeny v Stanovách SMHL boli urobené v Šiestej hlave, článku 9., ods. 2 a ods. 3., kde sa hovorí o dĺžke volebného obdobia Výboru SMHL a Revíznej komisie a o spôsobe voľby Výboru SMHL.

Na rad prišiel aj nie veľmi obľúbený bod programu, a to vyradenie súťaže z kalendára SMHL pre ročník 2011. Tajným hlasovaním bola pre nasledujúci rok vyradená zo seriálu SMHL súťaž v Nedašovej Lhote.

A keďže v tomto roku sa skončilo volebné obdobie Výboru SMHL, na zasadnutí delegáti volili aj jeho nové zloženie na obdobie ďalších troch rokov. Na základe Stanov SMHL sa automaticky členom Výboru stal zástupca hasičského družstva SDH Brumov.

Zvyšní štyria členovia boli volení tajným hlasovaním. Po dvoch kolách volieb boli na ďalšie obdobie zvolení: Ing. Jozef Škorvánek, Ing. Karel Zemánek, Peter Ondrejka, Bc. Ľuboš Kamenický a Jakub Vilímek.

V nasledujúcom bode Rôzne, pokladník SMHL Peter Ondrejka priblížil delegátom finančnú bilanciu 8. ročníka SMHL a oznámil výšku a rozdelenie odmien pre víťazné družstvá v uplynulom ročníku. Takisto boli predbežne určené termíny súťaží zaradených do SMHL v ročníku 2011.

V diskusii prebehla debata na podnet DHZ Zbora, týkajúca sa rezervácie poradia prostredníctvom internetu na jednotlivé ligové kolá. Svoje diskusné príspevky predniesli aj DHZ Ihrište a DHZ Trenčianske Stankovce. Po naplnení všetkých bodov programu oficiálnu časť Snemu SMHL ukončil a poďakoval zúčastneným Ing. Jozef Bagin.