Pozvánka na jarný Snem SMHL 2015

ilustračný obrázok - Pozvánka na jarný Snem SMHL 2015
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Jarné zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v sobotu 21.03.2015 od 15:00 hod v priestoroch kultúrneho domu v Stupnom (okres Považská Bystrica).

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL,
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice,
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 4. Správa o hospodárení za rok 2014 a stanovisko revíznej komisie,
 5. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel SMHL,
 6. Záujemcovia o zaradenie súťaže do SMHL – prezentácie,
 7. Vyradenie súťaže zo seriálu SMHL na rok 2015,
 8. Kalendár súťaží SMHL na rok 2015,
 9. Diskusia,
 10. Rôzne,
 11. Návrh na uznesenie,
 12. Záver.
Vašu účasť na Sneme SMHL spolu s počtom delegovaných zástupcov potvrďte mailom na adresu info@smhl.eu.

Pokyny k jarnému Snemu SMHL v Stupnom:

 • tie družstvá, ktoré nebudú mať zaplatený členský príspevok na rok 2015, nebudú mať možnosť hlasovať a budú len s hlasom poradným. Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok.
 • kolektívni členovia môžu podľa Stanov SMHL delegovať na Snem SMHL len dvoch zástupcov,
 • družstvá, ktoré neodovzdali prestupové lístky z roku 2014 (vrátane vyzbieraných peňazí) žiadame, aby tak na Sneme učinili,
 • družstvá, ktoré si na posledom kole SMHL 2014 neprevzdali poháre za účasť v SMHL 2014, prosíme aby toto nahlásili mailom na info@smhl.eu,
 • všetky družstvá žiadame zodpovedne si pripraviť pripomienky k prerokovávaným bodom.