Pozvánka na jarné zasadnutie Snemu SMHL v Zbore

ilustračný obrázok - Pozvánka na jarné zasadnutie Snemu SMHL v Zbore
Foto: ilustračné
Upozornenie
Jarné zasadnutie Snemu SMHL, plánované na 04.04.2020 v Zbore, je zrušené v dôsledku preventívnych opatrení proti výskytu ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom.

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Jarné zasadnutie Snemu SMHL pred začiatkom ročníka 2020 sa uskutoční v sobotu 04.04.2020 od 15:00 hod v kultúrnom dome v Zbore (okres Púchov).

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL,
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice,
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 4. Správa o hospodárení za rok 2019 a stanovisko revíznej komisie,
 5. Návrhy, úpravy a doplnenie pravidiel SMHL, (navrhované zmeny)
 6. Voľba Výboru SMHL a revíznej komisie,
 7. Diskusia,
 8. Rôzne,
 9. Návrh na uznesenie,
 10. Záver.

Pokyny k jarnému zasadnutiu Snemu SMHL v Zbore:

 • Tie družstvá, ktoré nebudú mať zaplatený členský príspevok na rok 2020, nebudú mať možnosť hlasovať a budú len s hlasom poradným. Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok.
 • Kolektívni členovia môžu podľa Stanov SMHL delegovať na Snem SMHL len dvoch zástupcov.
 • Všetky zúčastnené družstvá žiadame zodpovedne si pripraviť pripomienky k prerokovávaným bodom.

Vašu účasť na jarnom zasadnutí Snemu SMHL prosíme potvrdiť e-mailom na info@smhl.eu, najneskôr však do 28.03.2020.