Pozvánka na jarný Snem SMHL 2014

ilustračný obrázok - Pozvánka na jarný Snem SMHL 2014
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Jarné zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v sobotu 22.03.2014 od 15:00 hod v priestoroch kultúrneho domu v Malej Bytči (okres Bytča).

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL,
 2. Voľba návrhovej komisie,
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 4. Správa o hospodárení za rok 2013 a stanovisko Revíznej komisie,
 5. Návrhy, úprava, doplenenie pravidiel SMHL,
 6. Záujemcovia o zaradenie súťaže do SMHL – prezentácie,
 7. Vyradenie súťaže zo seriálu SMHL na rok 2014,
 8. Kalendár súťaží na rok 2014,
 9. Diskusia,
 10. Rôzne,
 11. Návrh na uznesenie,
 12. Záver.
Vašu účasť na Sneme SMHL spolu s počtom delegovaných zástupcov potvrďte e-mailom na adresu info@smhl.eu, najneskôr však do nedele 16.03.2013.

Pokyny k jarnému Snemu SMHL v Malej Bytči:

 • tie družstvá, ktoré nebudú mať zaplatené členské príspevky na rok 2014, nebudú mať možnosť hlasovať a budú len s hlasom poradným. Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok.
 • kolektívni členovia môžu podľa Stanov SMHL delegovať na Snem SMHL len dvoch zástupcov,
 • družstvá, ktoré žiadajú o zaradenie svojej súťaže do SMHL v roku 2014, žiadame pripraviť si prezentáciu svojej súťaže v zmysle bodu 2., ods. 2.2. Základného predpisu č. 5/2013, tzn. prezentáciu s fotodokumentáciou miesta konania súťaže,
 • družstvá, ktoré neodovzdali prestupové lístky (vrátane vyzbieraných peňazí) a videozáznam zo súťaže, aby tak na Sneme učinili,
 • všetky družstvá žiadame zodpovedne si pripraviť pripomienky k prerokovávaným bodom.