Zápis z mimoriadneho zasadnutia Snemu SMHL v Zbore

ilustračný obrázok - Zápis z mimoriadneho zasadnutia Snemu SMHL v Zbore
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na nedeľu 21.06.2020 mimoriadne zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov hasičských družstiev sa uskutočnilo v kultúrnom dome v Zbore (okres Púchov).

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 2. Správu o hospodárení za rok 2019
 3. Stanovisko revíznej komisie,
 4. Voľbu Výboru SMHL,
 5. Voľbu revíznej komisie,
 6. Kalendár súťaží SMHL 2020 – rozhodnutie o uskutočnení/neuskutočnení ročníka.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Volebnú komisiu,
 3. Overovateľov zápisnice,
 4. Správu o hospodárení za rok 2019,
 5. Výbor SMHL,
 6. Revíznu komisiu SMHL.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy súhlasil:

 1. S nespustením ročníka SMHL 2020 z dôvodu aktuálnej situácie ovplyvnenej šírením choroby Covid-19,
 2. S ponechaním zaplatených poplatkov za usporiadanie súťaže SMHL 2020 v pokladni SMHL do jesenného zasadnutie Snemu SMHL.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy zobral na vedomie:

 1. Správu revíznej komisie,
 2. Informáciu TSK o neposkytnutí dotácie na rok 2020,
 3. Diskusné príspevky zástupcov hasičských družstiev.