Pozvánka na jesenný Snem SMHL 2017 v Brumove

ilustračný obrázok - Pozvánka na jesenný Snem SMHL 2017 v Brumove
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Jesenné zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v sobotu 25.11.2017 od 15:00 hod v konferenčnej miestnosti Aréna hotelu v Brumove (okres Zlín).

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL,
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice,
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 4. Správa o hospodárení za obdobie 01/2017 – 11/2017
 5. Zhodnotenie 15. ročníka SMHL a odovzdanie ocenení,
 6. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel SMHL,
 7. Záujemcovia o zaradenie súťaže do SMHL – prezentácie
 8. Kalendár súťaží SMHL na rok 2018
 9. Diskusia,
 10. Rôzne,
 11. Návrh na uznesenie,
 12. Záver.

Pokyny k jesennému zasadnutiu Snemu SMHL v Brumove:

 • tie družstvá, ktoré nebudú mať zaplatený členský príspevok na rok 2017, nebudú mať možnosť hlasovať a budú len s hlasom poradným. Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok.
 • kolektívni členovia môžu podľa Stanov SMHL delegovať na Snem SMHL len dvoch zástupcov,
 • družstvá, ktoré neodovzdali prestupové lístky z roku 2017 (vrátane vyzbieraných peňazí), žiadame, aby tak na Sneme učinili,
 • všetky družstvá žiadame zodpovedne si pripraviť pripomienky k prerokovávaným bodom.
Vašu účasť na zasadnutí jesenného Snemu SMHL prosíme potvrdiť mailom na info@smhl.eu, najneskôr však 7 dní pred jeho konaním.