Pozvánka na jesenné zasadnutie Snemu SMHL vo Visolajoch

ilustračný obrázok - Pozvánka na jesenné zasadnutie Snemu SMHL vo Visolajoch
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Jesenné zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v sobotu 30.11.2019 od 15:00 hod v kultúrnom dome vo Visolajoch (okres Púchov).

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL,
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice,
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 4. Správa o hospodárení za obdobie 01/2019 – 11/2019,
 5. Zhodnotenie Slovenského superpohára v požiarnom útoku 2019,
 6. Zhodnotenie 17. ročníka SMHL a odovzdanie ocenení za výkony v SMHL 2019,
 7. Návrhy, úpravy a doplnenie pravidiel SMHL,
 8. Záujemcovia o zaradenie súťaže do SMHL – prezentácie,
 9. Kalendár súťaží SMHL na rok 2020,
 10. Diskusia,
 11. Rôzne,
 12. Návrh na uznesenie,
 13. Záver.

Pokyny k jesennému zasadnutiu Snemu SMHL vo Visolajoch:

 • tie družstvá, ktoré nebudú mať zaplatený členský príspevok na rok 2019, nebudú mať možnosť hlasovať a budú len s hlasom poradným. Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok.
 • kolektívni členovia môžu podľa Stanov SMHL delegovať na Snem SMHL len dvoch zástupcov
 • všetky zúčastnené družstvá žiadame zodpovedne si pripraviť pripomienky k prerokovávaným bodom

Vašu účasť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL prosíme potvrdiť e-mailom na info@smhl.eu, najneskôr však do 23.11.2019.