Pozvánka na jesenné zasadnutie Snemu SMHL v Nedašovej Lhote

ilustračný obrázok - Pozvánka na jesenné zasadnutie Snemu SMHL v Nedašovej Lhote
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Jesenné zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v sobotu 01.12.2018 od 15:00 hod v kultúrnom dome v Nedašovej Lhote (okres Zlín).

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL,
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice,
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 4. Správa o hospodárení za obdobie 01/2018 – 11/2018,
 5. Zhodnotenie 16. ročníka SMHL a odovzdanie ocenení za výkony v SMHL 2018,
 6. Návrhy, úpravy a doplnenie pravidiel SMHL,
 7. Záujemcovia o zaradenie súťaže do SMHL – prezentácie,
 8. Kalendár súťaží SMHL na rok 2019,
 9. Diskusia,
 10. Rôzne,
 11. Návrh na uznesenie,
 12. Záver.

Pokyny k jesennému zasadnutiu Snemu SMHL v Nedašovej Lhote:

 • tie družstvá, ktoré nebudú mať zaplatený členský príspevok na rok 2018, nebudú mať možnosť hlasovať a budú len s hlasom poradným. Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok.
 • kolektívni členovia môžu podľa Stanov SMHL delegovať na Snem SMHL len dvoch zástupcov,
 • všetky zúčastnené družstvá žiadame zodpovedne si pripraviť pripomienky k prerokovávaným bodom.
Vašu účasť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL prosíme potvrdiť e-mailom na info@smhl.eu, najneskôr však do 24.11.2018.