Zápis z jesenného zasadnutia Snemu SMHL v Zlatníkoch

ilustračný obrázok - Zápis z jesenného zasadnutia Snemu SMHL v Zlatníkoch
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 02.12.2023 zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov hasičských družstiev sa uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu v Zlatníkoch (okres Bánovce nad Bebravou).

Snem SMHL prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenie z predchádzajúceho rokovania
 2. Zhodnotenie 19. ročníka SMHL, odovzdanie finančných odmien a ocenení za rok 2023
 3. Návrhy, úpravy a doplnenie pravidiel SMHL

Snem SMHL schválil:

 1. Návrhovú komisiu
 2. Overovateľov zápisnice

Snem SMHL zobral na vedomie:

 1. Rozdelenie finančných odmien a vecných cien za umiestnenie v SMHL 2023,
 2. Rozdelenie ocenení za výkony v SMHL 2023 a za najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2022
 3. Návrhy, úpravy a doplnenie pravidiel SMHL
 4. Diskusné príspevky hasičských družstiev

Okrem vyššie uvedených bodov bol zoznamu žiadateľov o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2024 zostavený predbežný kalendár súťaží SMHL 2024. Do tohto zoznamu ešte môže pribudnúť niekoľko súťaží, nakoľko stále prebieha podávanie žiadostí o usporiadanie súťaže v roku 2024.

Predbežný kalendár súťaží SMHL 2024

Por. Súťaž Dátum Začiatok Miesto konania
01. Háj 25.05.2024 13:30 areál hasičského športu
02. Krásno 01.06.2024 14:00 futbalové ihrisko
03. Poruba 08.06.2024 14:00 športový areál obce
04. Lehota pod Vtáčnikom 15.06.2024 futbalové ihrisko
05. Zlatníky 29.06.2024 14:00 futbalové ihrisko
06. Visolaje 30.06.2024 14:00 Futbalové ihrisko
07. Lednické Rovne 13.07.2023 areál DHZ
08. Zbora 14.07.2024 12:30 areál DHZ
09. Svinná 20.07.2024 14:00 futbalové ihrisko
10. Lednica 21.07.2024 futbalové ihrisko
11. Francova Lhota 27.07.2024 futbalové ihrisko
12. Hrabové 10.08.2024 futbalové ihrisko
13. Podlužany 17.08.2024 13:00 futbalové ihrisko
14. Nedašova Lhota 31.08.2024 13:30 futbalové ihrisko
15. Ďurďové 14.09.2024 09:00 areál DHZ

Návrhy na úpravy a doplnenie pravidiel SMHL

Návrhy na úpravy a doplnenie pravidiel SMHL

Doplniť bod 1.1 Základného predpisu:

 • 1.1 Slovensko – moravská hasičská liga (ďalej len SMHL) je seriál dopredu dohodnutých hasičských súťaží v požiarnom útoku v kategórii muži, ženy, dorastenci, dorastenky a muži nad 35 rokov (na vybraných súťažiach SMHL, spravidla maximálne 1/2 kalendára súťaží daného ročníka). O počte započítaných súťaží v kategórii dorastenci, dorastenky a muži nad 35 rokov sa rozhodne na zasadnutí Snemu SMHL.

Upraviť bod 3.7.1 Základného predpisu:

 • súťažné družstvo SMHL si môže počas sezóny požičať súťažiaceho z iného družstva, maximálne však v počte, ktorý zodpovedá 1/32 súťaží v danom ročníku (zaokrúhlenie na celé číslo nahor) a do pokladne SMHL musí odviesť poplatok 5€;

Upraviť bod 5.1 Základného predpisu:

 • Štartovanie je povolené výhradne pomocou štartovacej pištole alebo fotobunky.

Zrušiť bod 5.2 Základného predpisu:

 • V prípade použitia oboch spôsobov môže časomieru spúšťať len jedno zariadenie..

Upraviť bod 5.3 Základného predpisu:

 • Pri použití štartovacej pištole musia byť povely Povely na štarte musia byť: „Na miesto pripravte sa“, „Pozor“ a do dvoch sekúnd výstrel.

Doplniť bod 7 Základného predpisu:

 • doplniť kľúč pre pridelenie bodov pre všetky kategórie o: Najrýchlejší zostrek súťaže: + 1 bod

Doplniť bod 8 Základného predpisu o bod:

 • finančnú odmenu si je každé družstvo povinné prevziať osobne na jesennom zasadnutí Snemu SMHL. V opačnom prípade finančná odmena v plnej výške prepadá v prospech SMHL.

Doplniť bod 9.2 Základného predpisu o bod:

 • Delegát SMHL zároveň nesmie na danej súťaži zastávať akúkoľvek funkciu rozhodcu.

Doplniť bod 10 Základného predpisu o bod:

 • Usporiadateľ je povinný rozdeliť pre najúspešnejšie družstvá súťaže finančné odmeny v minimálnej celkovej výške 240€/6 000 Kč.

Doplniť bod 11 Základného predpisu o bod:

 • Protest je možné podať iba písomne, najneskôr v lehote do 10 minút od ukončenia pokusu do rúk hlavnému rozhodcovi alebo veliteľovi súťaže.