Pozvánka na jesenné zasadnutie Snemu SMHL v Ihrišti

ilustračný obrázok - Pozvánka na jesenné zasadnutie Snemu SMHL v Ihrišti
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Jesenné zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v nedeľu 18.12.2022 od 15:00 hod v kultúrnom dome v Ihrišti (okres Púchov).

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania
 4. Správa o hospodárení za obdobie 01/2022 – 11/2022
 5. Zhodnotenie 18. ročníka SMHL a odovzdanie ocenení za výkony v SMHL 2022
 6. Návrhy, úpravy a doplnenie pravidiel SMHL
 7. Kalendár súťaží SMHL na rok 2023
 8. Diskusia
 9. Rôzne
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Pokyny k jesennému zasadnutiu Snemu SMHL v Ihrišti:

 • tie družstvá, ktoré nebudú mať zaplatený členský príspevok na rok 2022, nebudú mať možnosť hlasovať a budú len s hlasom poradným. Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok.
 • kolektívni členovia môžu podľa Stanov SMHL delegovať na Snem SMHL len dvoch zástupcov.
 • účasť žiadateľov o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2023 je nutná!
 • všetky zúčastnené družstvá žiadame zodpovedne si pripraviť pripomienky k prerokovávaným bodom.

Vašu účasť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL prosíme potvrdiť e-mailom na info@smhl.eu, najneskôr však do 11.12.2022.