Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Snemu SMHL v Porube

ilustračný obrázok - Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Snemu SMHL v Porube
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Mimoriadne zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v nedeľu 27.06.2021 od 15:00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Porube (okres Prievidza).

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL,
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice,
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 4. Správa o hospodárení za rok 2020 a stanovisko revíznej komisie,
 5. Kalendár súťaží SMHL 2021 – rozhodnutie o uskutočnení/neuskutočnení ročníka,
 6. Návrhy, úpravy a doplnenie pravidiel SMHL, (navrhované zmeny),
 7. Diskusia,
 8. Rôzne,
 9. Návrh na uznesenie,
 10. Záver.

Vyjadrenia jednotlivých žiadateľov o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2021 k možnosti ich organizovania nájdete zosumarizované v tabuľke nižšie (sumár platný k 11.06.2021).

Vyjadrenia žiadateľov o organizáciu súťaže SMHL v roku 2021

MiestoDátum
Poľný Kesov22.05.2021
Krásno05.06.2021
Lehota pod Vtáčnikom12.06.2021**
Brumov26.06.2021**
Visolaje26.06.2021
Ihrište27.06.2021
Poruba03.07.2021**
Lednické Rovne10.07.2021**
Zbora18.07.2021**
Svinná24.07.2021*
Francova Lhota31.07.2021*
Podhorie14.08.2021
Tŕstie15.08.2021
Podlužany21.08.2021**
Nedašova Lhota28.08.2021*
Ďurďové11.09.2021*
* v pôvodnom termíne
** v náhradnom termíne (ak nebude možné v pôvodnom)

Nahlásené náhradné termíny súťaží

MiestoDátum
Brumov25.07.2021
Poruba14.08.2021
Lednické Rovne04.09.2021

Pokyny k mimoriadnemu zasadnutiu Snemu SMHL v Porube:

 • vzhľadom na platné protipandemické opatrenia žiadame všetky družstvá, aby na zasadnutie Snemu delegovali maximálne jedného zástupcu.
 • účasť žiadateľov o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2021 je nutná!
 • všetkých žiadateľov o usporiadanie súťaže SMHL, ktorí plánujú v roku 2021 organizovať súťaž, žiadame pripraviť si pre ňu náhradný termín/termíny.
 • tie družstvá, ktoré nebudú mať zaplatený členský príspevok na rok 2021, nebudú mať možnosť hlasovať a budú len s hlasom poradným. Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok.
 • všetky zúčastnené družstvá žiadame zodpovedne si pripraviť pripomienky k prerokovávaným bodom programu.

Vašu účasť na mimoriadnom zasadnutí Snemu SMHL prosíme potvrdiť e-mailom na info@smhl.eu, najneskôr však do 22.06.2021.

Návrhy na úpravu a doplnenie pravidiel SMHL

Návrhy na úpravu a doplnenie pravidiel SMHL

diskutované na zasadnutí Snemu SMHL vo Visolajoch dňa 30.11.2019.

Doplniť bod 1.1 Základného predpisu

 • Slovensko – moravská hasičská liga (ďalej len SMHL) je seriál dopredu dohodnutých hasičských súťaží v požiarnom útoku v kategórii muži a, ženy a muži nad 35 rokov (na vybraných súťažiach SMHL).

Doplniť bod 3.2.3 Základného predpisu

 • kľúče na polospojky celé alebo polovičné, bez úprav (napr. bez skracovania, rôznych návarkov, drážok a pások pre stabilizáciu náradia). Kľúče na polospojky sú nutnou súčasťou náradia na požiarny útok, povolené však maximálne 2 ks.

Upraviť bod 5 Základného predpisu

 • 5.1 Štartovanie je povolené výhradne pomocou štartovacej pištole alebo fotobunky.
 • 5.2 V prípade použitia oboch spôsobov môže časomieru spúšťať len jedno zariadenie.
 • 5.3 Pri použití štartovacej pištole štartovaní musia byť povely na štarte: „Na miesto pripravte sa“, „Pozor“ a do dvoch sekúnd výstrel.

Upraviť bod 8 Základného predpisu – kľúč pre pridelenie odmien

 • výpočet finančnej odmeny na základe získaných bodov,
 • finančnú odmenu by tak získali všetky družstvá SMHL (ktoré by odbehali min. 90% ligových kôl v danom ročníku),
 • príklad výpočtu:
  • 23 mužských a 8 ženských družstiev (spolu 31 družstiev),
  • bank na finančné odmeny 1 700€,
  • súčet bodov mužských družstiev 1 906 bodov,
  • súčet bodov ženských družstiev 499 bodov,
  • rozdelenie banku v pomere 23:8, tzn. 1 261€:439€,
  • peňažná hodnota 1 bodu u mužov je potom 0.662€ a u žien 0.88€,
  • touto hodnotou sa potom prenásobí získaný počet bodov.

Upraviť bod 10.13 Základného predpisu

 • Usporiadateľ je povinný zabezpečiť v dostatočnom množstve prestupové lístky (príloha č. 5) a najneskôr do 14 dní od skončenia súťaže ich vrátane vyzbieraných poplatkov odovzdať pokladníkovi SMHL. Poplatky za prestupy je možné v stanovenej lehote poukázať takisto bankovým prevodom na účet SMHL. Neodovzdanie prestupových lístkov vrátane vyzbieraných poplatkov v stanovenej lehote najneskôr 7 dní pred konaním jesenného zasadnutia Snemu SMHL v danom ročníku, vedie k uloženiu pokuty vo výške 100€.