Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL 2019 vo Francovej Lhote

ilustračný obrázok - Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL 2019 vo Francovej Lhote
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 06.04.2019 jarné zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov hasičských družstiev pred začiatkom ročníka 2019 sa uskutočnilo v priestoroch hasičskej zbrojnice vo Francovej Lhote.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 2. Správu o hospodárení za rok 2018,
 3. Stanovisko revíznej komisie,
 4. Návrhy, úpravy a doplnenie pravidiel SMHL,
 5. Usporiadanie Slovenského superpohára v požiarnom útoku 2019,
 6. Sponzorskú zmluvu so spoločnosťou Slovenské pramene a žriedla, a.s.,
 7. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu TSK.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Overovateľov zápisnice,
 3. Správu o hospodárení za rok 2018,
 4. Základný predpis č. 9/2019,
 5. Termín usporiadania Slovenského superpohára dňa 12.10.2019,
 6. Presun hasičskej súťaže usporiadanej SDH Brumov na 22.06.2019.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy poveril:

 1. Predsedu Výboru SMHL podpisom sponzorskej zmluvy so spoločnosťou Slovenské pramene a žriedla, a.s.,
 2. Predsedu Výboru SMHL podaním žiadosti o dotáciu z rozpočtu TSK.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy zobral na vedomie:

 1. Správu revíznej komisie,
 2. Diskusné príspevky hasičských družstiev.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy uložil:

 1. Hasičským družstvám v termíne do 31.05.2019 nahlásiť Výboru SMHL odporúčania, pripomienky a počty členov k logistickému zabezpečeniu Slovenského superpohára v požiarnom útoku 2019.