Uznesenie z jesenného Snemu SMHL

Napísal/a Ľuboš Kamenický
14.11.2009
zápis zo zasadnutia snemu SMHL

Dňa 7. novembra 2009 sa v Zlatníkoch konal jesenný Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy po ročníku 2009.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia Snemu SMHL, konaného 4. apríla 2009 v Dežericiach
 2. Zhodnotenie uplynulého 7. ročníka SMHL
 3. Finančnú bilanciu 7. ročníka SMHL
 4. Rozdelenie odmien pre vítazné družstvá
 5. Úpravu Základného predpisu č. 2/2009
 6. Predbežné termíny usporiadania hasičských sútaží DHZ a SDH v roku 2010
 7. Vyradenie hasičskej sútaže poriadanej DHZ Lehota pod Vtácnikom z aktuálneho ročníka SMHL
 8. Zhodnotenie ukoncenia seriálu SMHL 2009 v Ďurďovom 12.9.2009
 9. DVD SMHL 2009

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy schválil:

 1. Návrhovú komisiu
 2. Overovateľov zápisnice
 3. Úpravu základného predpisu č. 2/2009

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy súhlasil:

 1. S vyradením hasičskej sútaže poriadanej DHZ Lehota pod Vtáčnikom z ročníka SMHL 2010.
 2. V roku 2012 s doplnením Základného predpisu – pravidiel poriadania hasičských sútaží zaradených do SMHL.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy zobral na vedomie:

 1. Informáciu o hospodárení v roku 2009.
 2. Výšku odmien pre sútažné družstvá určenú výborom SMHL za uplynulý ročník 2009.
 3. Predbežné termíny usporiadania hasičských sútaží DHZ a SDH v roku 2010.
 4. DHZ Podlužany dajú po doruč ení DVD z jednotlivých kôl SMHL 2009, vyrobiť DVD SMHL 2009.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy yobral zaviazal:

 1. Zbory poriadajúce súťaže zaradené do SMHL zabezpeciť odbornú zdravotnú prvú pomoc, viditeľne označiť, vyhradiť jej miesto v areály poriadanej hasičskej sútaže, o ktorom budú informovať veliteľov zborov na nástupe pred začiatkom súťaže.
 2. Usporiadateľa záverecného kola aktuálneho ročníka SMHL, neprerušovať prebiehajúcu súťaž sprievodným programom neschváleným výborom SMHL.
Páči sa vám tento článok? Povedzte o ňom ďalším ľudom.