Uznesenie z jesenného Snemu SMHL

ilustračný obrázok - Uznesenie z jesenného Snemu SMHL
Foto: ilustračné

Dňa 7. novembra 2009 sa v Zlatníkoch konal jesenný Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy po ročníku 2009.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia Snemu SMHL, konaného 4. apríla 2009 v Dežericiach
 2. Zhodnotenie uplynulého 7. ročníka SMHL
 3. Finančnú bilanciu 7. ročníka SMHL
 4. Rozdelenie odmien pre vítazné družstvá
 5. Úpravu Základného predpisu č. 2/2009
 6. Predbežné termíny usporiadania hasičských sútaží DHZ a SDH v roku 2010
 7. Vyradenie hasičskej sútaže poriadanej DHZ Lehota pod Vtácnikom z aktuálneho ročníka SMHL
 8. Zhodnotenie ukoncenia seriálu SMHL 2009 v Ďurďovom 12.9.2009
 9. DVD SMHL 2009

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy schválil:

 1. Návrhovú komisiu
 2. Overovateľov zápisnice
 3. Úpravu základného predpisu č. 2/2009

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy súhlasil:

 1. S vyradením hasičskej sútaže poriadanej DHZ Lehota pod Vtáčnikom z ročníka SMHL 2010.
 2. V roku 2012 s doplnením Základného predpisu – pravidiel poriadania hasičských sútaží zaradených do SMHL.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy zobral na vedomie:

 1. Informáciu o hospodárení v roku 2009.
 2. Výšku odmien pre sútažné družstvá určenú výborom SMHL za uplynulý ročník 2009.
 3. Predbežné termíny usporiadania hasičských sútaží DHZ a SDH v roku 2010.
 4. DHZ Podlužany dajú po doruč ení DVD z jednotlivých kôl SMHL 2009, vyrobiť DVD SMHL 2009.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy yobral zaviazal:

 1. Zbory poriadajúce súťaže zaradené do SMHL zabezpeciť odbornú zdravotnú prvú pomoc, viditeľne označiť, vyhradiť jej miesto v areály poriadanej hasičskej sútaže, o ktorom budú informovať veliteľov zborov na nástupe pred začiatkom súťaže.
 2. Usporiadateľa záverecného kola aktuálneho ročníka SMHL, neprerušovať prebiehajúcu súťaž sprievodným programom neschváleným výborom SMHL.