Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL 2018 v Ďurďovom

ilustračný obrázok - Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL 2018 v Ďurďovom
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 24.03.2018 jarné zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov hasičských družstiev pred začiatkom ročníka 2018 sa uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu v Ďurďovom.

Snem SMHL prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 2. Správu o hospodárení za rok 2017,
 3. Stanovisko revíznej komisie,
 4. Informácie z pracovného stretnutia zástupcov hasičských líg pôsobiacich na Slovensku,
 5. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel SMHL,
 6. Sponzorskú zmluvu so spoločnosťou Slovenské pramene a žriedla, a.s.,
 7. Žiadosť na TSK.

Snem SMHL schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Overovateľov zápisnice,
 3. Správu o hospodárení za rok 2017,
 4. Základný predpis č. 8/2018.

Snem SMHL poveril:

 1. Predsedu Výboru SMHL podpisom sponzorksej zmluvy so spoločnosťou Slovenské pramene a žriedla, a.s.,
 2. Predsedu Výboru SMHL podaním žiadosti o príspevok z rozpočtu TSK.

Snem SMHL zobral na vedomie:

 1. Správu revíznej komisie,
 2. Informáciu z praocovného stetnutia zástupcov hasičských líg pôsobiacich na Slovensku,
 3. Diskusné príspevky hasičských družstiev.