Pozvánka na jesenný Snem SMHL 2016

ilustračný obrázok - Pozvánka na jesenný Snem SMHL 2016
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Jesenné zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v sobotu 03.12.2016 od 16:00 hod v priestoroch základnej školy v Ruskovciach (okres Bánovce nad Bebravou).

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL,
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice,
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 4. Správa o hospodárení za obdobie 01/2016 – 11/2016,
 5. Zhodnotenie 14. ročníka SMHL a odovzdanie ocenení,
 6. Voľba Výboru SMHL,
 7. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel SMHL,
 8. Záujemcovia o zaradenie súťaže do SMHL – prezentácie,
 9. Kalendár súťaží SMHL na rok 2017,
 10. Diskusia,
 11. Rôzne,
 12. Návrh na uznesenie,
 13. Záver.

Pokyny k Jesennému Snemu SMHL v Ruskovciach:

 • všetci žiadatelia o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2017 na zasadnutí predložia originál žiadosti o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2017,
 • tie družstvá, ktoré nebudú mať zaplatený členský príspevok na rok 2016, nebudú mať možnosť hlasovať a budú len s hlasom poradným. Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok.
 • kolektívni členovia môžu podľa Stanov SMHL delegovať na Snem SMHL len dvoch zástupcov,
 • družstvá, ktoré neodovzdali prestupové lístky z roku 2016 (vrátane vyzbieraných peňazí) žiadame, aby tak na Sneme učinili.

Zvolení usporiadatelia súťaží SMHL v roku 2017 sú povinní podľa bodu 2.8 Základného predpisu č. 7/2016 zaplatiť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL poplatok za usporiadanie súťaže SMHL vo výške 50€.

Vašu účasť na zasadnutí jesenného Snemu SMHL prosíme potvrdiť mailom na info@smhl.eu, najneskôr však do 28.11.2016.