Pozvánka na jesenný Snem SMHL 2014

ilustračný obrázok - Pozvánka na jesenný Snem SMHL 2014
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Jesenné zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v sobotu 22.11.2014 od 15:00 hod v priestoroch kultúrneho domu v Horenickej Hôrke (okres Púchov).

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL,
 2. Voľba návrhovej komisie,
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 4. Správa o hospodárení za obdobie 01/2014 – 11/2014,
 5. Zhodnotenie 12. ročníka SMHL a odovzdanie ocenení za výkony v ročníku 2014,
 6. Návrh na vyradenie súťaže zo seriálu SMHL na rok 2015,
 7. Predbežný kalendár súťaží SMHL na rokv2015,
 8. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel SMHL,
 9. Diskusia,
 10. Rôzne,
 11. Návrh na uznesenie,
 12. Záver.
Vašu účasť na Sneme SMHL spolu s počtom delegovaných zástupcov potvrďte mailom na adresu info@smhl.eu.

Pokyny k jesennému Snemu SMHL v Horenickej Hôrke:

 • tie družstvá, ktoré nemajú zaplatený členský príspevok na rok 2014, nebudú mať možnosť hlasovať a budú len s hlasom poradným. Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok.
 • kolektívni členovia môžu podľa Stanov SMHL delegovať na Snem SMHL len dvoch zástupcov,
 • družstvá, ktoré neodovzdali prestupové lístky (vrátane vyzbieraných peňazí) žiadame, aby tak na Sneme učinili,
 • družstvá, ktoré poriadali v roku 2014 ligové kolo prosíme pripraviť si termín konania súťaže v roku 2015 pre účely vytvorenia predbežného kalendára SMHL 2015,
 • všetky družstvá žiadame zodpovedne si pripraviť pripomienky k prerokovávaným bodom.