Pozvánka na jarný Snem SMHL 2017

ilustračný obrázok - Pozvánka na jarný Snem SMHL 2017
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Jarné zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v sobotu 18.03.2017 od 15:00 hod v „Hostinci u Sama“ v Nosiciach (okres Púchov).

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL,
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice,
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 4. Správa o hospodárení za rok 2016 a stanovisko revíznej komisie,,
 5. Voľba Výboru SMHL,
 6. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel SMHL,
 7. Diskusia,
 8. Rôzne,
 9. Návrh na uznesenie,
 10. Záver.

Pokyny k jarnému zasadnutiu Snemu SMHL v Nosiciach:

 • tie družstvá, ktoré nebudú mať zaplatený členský príspevok na rok 2017, nebudú mať možnosť hlasovať a budú len s hlasom poradným. Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok.
 • kolektívni členovia môžu podľa Stanov SMHL delegovať na Snem SMHL len dvoch zástupcov,
 • všetky družstvá žiadame zodpovedne si pripraviť pripomienky k prerokovávaným bodom.
Vašu účasť na zasadnutí jarného Snemu SMHL prosíme potvrdiť mailom na info@smhl.eu, najneskôr však do 10.03.2017.