Pozvánka na jarný Snem SMHL 2016

ilustračný obrázok - Pozvánka na jarný Snem SMHL 2016
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Jarné zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v sobotu 09.04.2016 od 15:00 hod v priestoroch kultúrneho domu v Krásne (okres Partizánske).

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL,
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice,
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 4. Správa o hospodárení za rok 2015 a stanovisko revíznej komisie,
 5. Voľba Revíznej komisie,
 6. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel SMHL,
 7. Záujemcovia o zaradenie súťaže do SMHL – prezentácie,
 8. Vyradenie súťaže zo seriálu SMHL na rok 2016,
 9. Kalendár súťaží SMHL na rok 2016,
 10. Diskusia,
 11. Rôzne,
 12. Návrh na uznesenie,
 13. Záver.
Vašu účasť na Sneme SMHL spolu s počtom delegovaných zástupcov potvrďte mailom na adresu info@smhl.eu, najneskôr však do 02.04.2016.

Pokyny k jarnému Snemu SMHL v Krásne:

 • tie družstvá, ktoré nebudú mať zaplatený členský príspevok na rok 2016, nebudú mať možnosť hlasovať a budú len s hlasom poradným. Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok.
 • kolektívni členovia môžu podľa Stanov SMHL delegovať na Snem SMHL len dvoch zástupcov,
 • družstvá, ktoré neodovzdali prestupové lístky z roku 2015 (vrátane vyzbieraných peňazí) žiadame, aby tak na Sneme učinili,
 • družstvá, ktoré si na posledom kole SMHL 2015 neprevzdali poháre za účasť v SMHL 2015, prosíme aby toto nahlásili e-mailom na info@smhl.eu najneskôr do 02.04.2016,
 • všetky družstvá žiadame zodpovedne si pripraviť pripomienky k prerokovávaným bodom.