Zápis z jarného Snemu SMHL v Malej Bytči

ilustračný obrázok - Zápis z jarného Snemu SMHL v Malej Bytči
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 22.03.2014 jarné zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov pred sezónou 2014 pripravili v priestorch kultúrneho domu svojej obce hasiči z Malej Bytče.

Snem SMHL prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 12/11/2013,
 2. Správu o hospodárení za rok 2013 a stanovisko Revíznej komisie,
 3. Návrh, úpravu a doplnenie pravidiel SMHL,
 4. Prezentácie záujemcov o zaradenie súťaže do SMHL 2014,
 5. Vyradenie súťaže s aktuálneho ročníka SMHL 2014,
 6. Kalendár súťaží SMHL na rok 2014.

Snem SMHL schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Správu o hospodárení za rok 2013 a stanovisko revíznej komisie,obdobie 1/2013 – 11/2013,
 3. Kalendár súťaží SMHL na rok 2014.

Snem SMHL súhlasil:

 1. S úpravou Základného predpisu č. 5/2013
  a) doplniť bod 4. ods. 4.5 vetou v znení:
  Poriadateľ má v prípade vzniku technickej poruchy na časomiere čas na opravu 60min. Súčet minút na opravu technickej poruchy sa načítava.
  b) doplniť v bode 7. ods. 7.5 vetu v znení:
  Toto ustanovenie neplatí v prípade technickej poruchy časomiery podľa bodu 4. ods. 4.5.
  c) doplniť v bode 3.2 ods. 3.2.2 vetu v znení:
  Pri technickej kontrole sa sací kôš musí otočiť na príslušnej savici minimálne o jednu otáčku.
  d) upraviť bod 3.7 ods. 3.7.1 v znení:
  maximálne však v počte, ktorý zodpovedá 1/3 súťaží v danom ročníku (zaokrúhlenie na celé číslo nahor).
  e) upraviť bod 2. ods. 2.1 v znení:
  Na jesennom zasadnutí Snemu SMHL rozhodnú delegáti hasičských družstiev, či v nasledujúcom ročníku SMHL budú vyraďovať súťaž zo seriálu súťaží SMHL.
 2. S nevyradením súťaže poriadanej DHZ Moškovec a SDH Nedašov z aktuálneho ročníka SMHL 2014.
 3. So zaradením súťaže poriadanej DHZ Dohňany a DHZ Malá Bytča do kalendára súťaží SMHL 2014.
 4. S nákupom 6ks svoriek pre uchytenie kalibračného zariadenia na overenie sily, potrebnej k zopnutiu terčov.

Snem SMHL zobral na vedomie:

 1. Prezerntácie súťaže DHZ Dohňany a DHZ Malá Bytča,
 2. Ponuku pivovaru Popper na sponzorovanie súťaží SMHL,
 3. Diskusné príspevky hasičských družstiev.