Pozvánka na jesenný Snem SMHL 2015

ilustračný obrázok - Pozvánka na jesenný Snem SMHL 2015
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Jesenné zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v sobotu 28.11.2015 od 15:00 hod v priestoroch hasičskej zbrojnice v Lehote pod Vtáčnikom (okres Prievidza).

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL,
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice,
 3. Kontrola plnenia uznesenia zpredchádzajúceho rokovania,
 4. Zhodnotenie 13. ročníka SMHL a odovzdanie ocenení za výkony v ročníku 2015,
 5. Doplňujúce voľby do Výboru SMHL,
 6. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel SMHL,
 7. Návrh na vyradenie súťaže zo seriálu SMHL na rok 2016,
 8. Kalendár súťaží SMHL na rok 2016,
 9. Diskusia,
 10. Rôzne,
 11. Návrh na uznesenie,
 12. Záver.
Vašu účasť na Sneme SMHL spolu s počtom delegovaných zástupcov potvrďte mailom na adresu info@smhl.eu.

Pokyny k jesennému Snemu SMHL v Lehote pod Vtáčnikom:

 • tie družstvá, ktoré nebudú mať zaplatený členský príspevok na rok 2015, nebudú mať možnosť hlasovať a budú len s hlasom poradným. Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok.
 • kolektívni členovia môžu podľa Stanov SMHL delegovať na Snem SMHL len dvoch zástupcov,
 • družstvá, ktoré neodovzdali prestupové lístky z roku 2015 (vrátane vyzbieraných peňazí) žiadame, aby tak na Sneme učinili,
 • družstvá, ktoré poriadali v roku 2015 ligové kolo prosíme pripraviť si termín konania sa súťaže v roku 2016 pre účely vytvorenia predbežného kalendára SMHL 2016,
 • všetky družstvá žiadame zodpovedne si pripraviť pripomienky k prerokovávaným bodom.