Pozvánka na jarné zasadnutie Snemu SMHL vo Francovej Lhote

ilustračný obrázok - Pozvánka na jarné zasadnutie Snemu SMHL vo Francovej Lhote
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Jarné zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v sobotu 06.04.2019 od 15:00 hod v hasičskej zbrojnici vo Francovej Lhote (okres Vsetín).

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL,
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice,
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 4. Správa o hospodárení za rok 2018 a stanovisko revíznej komisie,
 5. Návrhy, úpravy a doplnenie pravidiel SMHL,
 6. Informácia k usporiadaniu Slovenského superpohára v požiarnom útoku 2019,
 7. Diskusia,
 8. Rôzne,
 9. Návrh na uznesenie,
 10. Záver.

Pokyny k jarnému zasadnutiu Snemu SMHL vo Francovej Lhote:

 • tie družstvá, ktoré nebudú mať zaplatený členský príspevok na rok 2019, nebudú mať možnosť hlasovať a budú len s hlasom poradným. Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok.
 • kolektívni členovia môžu podľa Stanov SMHL delegovať na Snem SMHL len dvoch zástupcov,
 • všetky zúčastnené družstvá žiadame zodpovedne si pripraviť pripomienky k prerokovávaným bodom.
Vašu účasť na jarnom zasadnutí Snemu SMHL prosíme potvrdiť e-mailom na info@smhl.eu, najneskôr však do 30.03.2019.