Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL 2016 v Krásne

ilustračný obrázok - Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL 2016 v Krásne
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 09.04.2016 jarné zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov hasičských družstiev pred ročníkom 2016 pripravili v priestoroch kultúrneho domu hasiči z Krásna.

Snem SMHL prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 16/11/2015,
 2. Správu o hospodárení za rok 2015,
 3. Stanovisko revíznej komisie,
 4. Voľbu revíznej komisie,
 5. Odhlásenie súťaží zo SMHL 2016,
 6. Kalendár súťaží SMHL 2016,
 7. Ponuku spoločnosti Slovenské pramene a žriedla, a.s.

Snem SMHL schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Overovateľov zápisnice,
 3. Správu o hospodárení za rok 2015,
 4. Správu revíznej komisie,
 5. Revíznu komisiu,
 6. Základný predpis č. 7/2016 – Pravidlá poriadania hasičských súťaží zaradených do SMHL,
 7. Kalendár súťaží SMHL 2016

Snem SMHL súhlasil:

 1. S ponukou spoločnosti Slovenské pramene a žriedla, a.s.,
 2. S možnosťou zaplatenia štartovného a prestupov prevodom na účet SMHL.

Snem SMHL zobral na vedomie:

 1. Odhlásenie súťaží poriadaných SDH Vrbětice, DHZ Moškovec, DHZ Horenická Hôrka a DHZ Malá Bytča z aktuálneho ročníka SMHL 2016.
 2. Diskusné príspevky hasičských družstiev.

Snem SMHL poveril:

 1. Predsedu a ďalšieho člena Výboru SMHL podpisom sponzorskej zmluvy so spoločnosťou Slovenské pramene a žriedla, a.s.,
 2. Výbor SMHL preveriť možnosti realizácie usporiadania galavečera so záverečným vyhodnotením daného ročníka SMHL.