Zápis z jesenného zasadnutia Snemu SMHL v Ihrišti

ilustračný obrázok - Zápis z jesenného zasadnutia Snemu SMHL v Ihrišti
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na nedeľu 18.12.2022 zasadnutie Snemu SMHL. Zasadnutie delegátov hasičských družstiev sa uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu v Ihrišti (okres Púchov).

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 2. Správu o hospodárení za obdobie 01/2022 – 11/2022,
 3. Zhodnotenie 18. ročníka SMHL a odovzdanie ocenení za výkony v SMHL 2022,
 4. Návrhy na úpravy a doplnenie pravidiel SMHL,
 5. Kalendár súťaží SMHL na rok 2023.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Overovateľov zápisnice,
 3. Kalendár súťaží SMHL na rok 2023.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy zobral na vedomie:

 1. Správu o hospodárení za obdobie 01/2022 – 11/2022,
 2. Rozdelenie finančných odmien a vecných cien za umiestnenie v SMHL 2022,
 3. Rozdelenie ocenení za výkony v SMHL 2022 a za najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2022,
 4. Návrhy na úpravy a doplnenie pravidiel SMHL,
 5. Diskusné príspevky hasičských družstiev.

Návrhy na úpravy a doplnenie pravidiel SMHL

Návrhy na úpravy a doplnenie pravidiel SMHL

Upraviť bod 1.2 Základného predpisu:

 • Kategória muži nad 35 rokov je vekovo ohraničená. Súťažiť v nej môžu súťažiaci, ktorí v danom roku dovŕšili vek minimálne 35 rokov. V družstve sú povolení 2 je povolený 1 mladší súťažiaci ako 35 rokov, avšak títo tento musia musí v danom roku dovŕšiť vek minimálne 30 rokov. Kontrola veku súťažiacich sa vykonáva pred štartom družstva súčasne s technickou kontrolou náradia.

Upraviť bod 2.1 Základného predpisu:

 • Každý zbor, ktorý má záujem o zaradenie svojej súťaže do seriálu súťaží SMHL v nasledujúcom ročníku, musí podať žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL (príloha č. 1). Žiadosť musí byť podaná písomne, a  to s podpisom predsedu (alebo veliteľa) a pečiatkou organizácie najneskôr do 15. októbra daného roku 7 dní pred konaním jesenného zasadnutia Snemu SMHL v danom roku.

Upraviť bod 3.2.3 Základného predpisu:

 • maximálna vzdialenosť presahu konca savice (0,85 m) bude označená, a to na oboch stranách základne minimálne na strane základne smerom k nádrži na vodu.

Doplniť bod 3.5.1 Základného predpisu:

 • Povrch okolo základne musí byť spevnený, príp. vykobercovaný, aby bola zachovaná regulárnosť pre všetky súťažné družstvá. Spevnený, resp. vykobercovaný povrch okolo základne musí byť min. do vzdialenosti 1000 mm od hrany základne, a to predovšetkým na strane základne smerom k štartu a terčom.

Upraviť bod 3.5.8 Základného predpisu:

 • Maximálna vzdialenosť presahu savice cez základňu je 0,85 m, a to na oboch stranách základne predovšetkým však na strane základne smerom k nádrži na vodu.

Doplniť bod 3.7.1 Základného predpisu o odstavec:

 • pokiaľ niektoré z družstiev SMHL prekročí maximálny povolený počet pre zapožičanie si súťažiaceho z iného družstva, nebude hodnotené a v danom kole sa mu pridelí 0 bodov;

Doplniť bod 4.1 Základného predpisu o odstavec:

 • Elektronickou časomierou s viditeľným displejom, merajúcou na dve desatinné miesta. Na/pri terčoch musí byť takisto umiestnený doplnkový displej/displeje elektronickej časomiery.

Upraviť bod 5.1 Základného predpisu:

 • Štartovanie je povolené výhradne pomocou štartovacej pištole alebo fotobunky.

Odstrániť bod 5.2 Základného predpisu:

 • V prípade použitia oboch spôsobov môže časomieru spúšťať len jedno zariadenie..

Upraviť bod 5.3 Základného predpisu:

 • Pri použití štartovacej pištole musia byť povely Povely na štarte musia byť: „Na miesto pripravte sa“, „Pozor“ a do dvoch sekúnd výstrel.

Doplniť bod 7 Základného predpisu o odstavec:

 • Družstvo, ktoré dosiahne najrýchejší zostrek súťaže, získa 1 extra bod.

Doplniť bod 8.2 Základného predpisu:

 • V prípade rovnosti bodov o lepšom umiestnení družstva rozhoduje vyšší počet získaných prvých miest v jednotlivých kolách, prípadne druhých, tretích … miest. Pokiaľ umiestnenie družstva nebude možné určiť podľa tohto kľúča, o lepšom umiestnení rozhodne porovnanie najlepších dosiahnutých časov v ročníku.

Doplniť bod 10.5 Základného predpisu:

 • Usporiadateľ je povinný zaistiť základňu s rozmermi 2000 x 2000 mm, základňa musí mať výšku 100 mm a čelá zo všetkých strán. Základňa nesmie byť delená na časti, tzn. musí byť zhotovená ako jeden celistvý kus.

Doplniť bod 10.8 Základného predpisu:

 • Usporiadateľ je povinný vyznačiť na trati pre požiarny útok vhodnými značkami 17,5 metrové úseky pri požiarnom útoku na 2B a 18 metrové úseky pri požiarnom útoku na 3B, merané od nástrekovej čiary. Vhodné značky musia byť umiestnené v osi trate a minimálne na jednej z jej bočných strán.