Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL v Lehote pod Vtáčnikom

ilustračný obrázok - Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL v Lehote pod Vtáčnikom
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 09.04.2022 zasadnutie Snemu SMHL. Zasadnutie delegátov hasičských družstiev sa uskutočnilo v priestoroch hasičskej zbrojnice v Lehote pod Vtáčnikom (okres Prievidza).

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 2. Správu o hospodárení za rok 2021,
 3. Stanovisko revíznej komisie,
 4. Kalendár súťaží SMHL 2022,
 5. Návrhy, úpravy a doplnenie pravidiel SMHL

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Overovateľov zápisnice,
 3. Správu o hospodárení za rok 2021,
 4. Kalendár súťaží SMHL 2022,
 5. Podmienky vyhodnotenia ročníka SMHL 2022:
  • uskutočnenie minimálne 9 súťaží schváleného kalendára SMHL na rok 2022,
  • uskutočnenie minimálne 1 súťaže na Morave,
  • cestovanie medzi Slovenskou a Českou republikou bude možné minimálne s výnimkami (v prípade, že pri cestovaní medzi Slovenskou a Českou republikou bude vyžadovaná karanténa bez výnimky, ročník sa nevyhodnotí),
  • v prípade, že sa neuskutoční plný počet súťaží schváleného kalendára, ročník sa vyhodnotí podľa aktuálne dosiahnutých výsledkov,
 6. Základný predpis č. 11/2022:
  • doplniť bod 1.1 nasledovne : O počte započítaných súťaží v kategórii Muži nad 35 rokov sa rozhodne na zasadnutí Snemu SMHL.
  • upraviť bod 10.1 nasledovne: Usporiadateľ je povinný dodržať výšku štartovného pre jedno družstvo na jednotlivých kolách SMHL, ktoré činí maximálne 10€/300Kč

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy poveril:

 1. Predsedu Výboru a pokladníka SMHL vybavením žiadosti o príspevok na TSK.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy zobral na vedomie:

 1. Správu revíznej komisie,
 2. Diskusné príspevky zástupcov hasičských družstiev.