Zápis z jesenného Snemu SMHL 2015 v Lehote pod Vtáčnikom

ilustračný obrázok - Zápis z jesenného Snemu SMHL 2015 v Lehote pod Vtáčnikom
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 28.11.2015 jesenné zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov po ročníku 2015 sa uskutočnilo v priestoroch hasičskej zbrojnice v Lehote pod Vtáčnikom.

Snem SMHL prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 15/3/2015,
 2. Zhodnotenie 13. ročníka SMHL a odovzdanie ocenení za výkony v ročníku 2015,
 3. Doplňujúce voľby do Výboru SMHL,
 4. Návrhy a úpravy pravidiel SMHL,
 5. Návrh na vyradenie súťaže zo seriálu SMHL na rok 2016,
 6. Predbežný kalendár súťaží SMHL 2016.

Snem SMHL schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Volebnú komisiu,
 3. Overovateľov zápisnice.

Snem SMHL zvolil:

 1. Za člena Výboru SMHL Vladimíra Prekopa z DHZ Zbora,

Snem SMHL súhlasil:

 1. S návrhom na vyradenie hasičskej súťaže usporiadanej SDH Vrbětice a DHZ Moškovec z ročníka SMHL 2016 vybratých tajným hlasovaním do jarného hlasovania,
 2. S úpravou Základného predpisu č. 6/2014 v bode 2 (kompletné znenie v priílohe)
 3. S úpravou Základného predpisu č. 6/2014 v bode 4 ods. 4.1 nasledovne:
  elektronickú časomieru s viditeľným displejom, merajúcu na 2 desatinné miesta
 4. S úpravou základného predpisu č. 6/2014 v bode 10 ods. 10.5 doplniť vetu:
  a čelá zo všetkých strán
 5. S navýšením sily, ktorú je potrebné prekonať k zopnutiu časomiery (a s tým súvisiacu úpravu kalibračného zariadenia SMHL),
 6. S úpravou základného predpisu č. 6/2014 v bode 4 ods. 4.1 nasledovne:
  pred nástrekovou čiarou musia byť upevnené koberce minimálnych rozmerov 1000x3000mm (šírka x dĺžka)

Snem SMHL zobral na vedomie:

 1. Vzdanie sa Jakuba Vilímka funkcie člena Výboru SMHL,
 2. Rozdelenie finančných odmien za umiestnenie v SMHL 2015,
 3. Rozdelenie trofejí za výkony v roku 2015 a najobľúbenejšiu súťaž v roku 2015,
 4. Predbežný kalendár súťaží SMHL na rok 2016,
 5. Diskusné príspevky hasičských družstiev.

Snem SMHL zrušil:

 1. Bod 10.14 Základného predpisu č. 6/2014.

Snem SMHL uložil:

 1. Delegátom súťaží pri kontrole pripravenosti trate zamerať sa na dobrý stav základne.