Zápis z jarného Snemu SMHL v Stupnom

ilustračný obrázok - Zápis z jarného Snemu SMHL v Stupnom
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 21.03.2015 jarné zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov pred ročníkom 2015 pripravili v priestoroch kultúrneho domu hasiči zo Stupného.

Snem SMHL prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 14/11/2014,
 2. Správa o hospodárení za rok 2014,
 3. Stanovisko revíznej komisie,
 4. Návrhy a úpravy pravidiel SMHL,
 5. Záujemcovia o zaradenie súťaže do SMHL 2015 – prezentácie,
 6. Návrh na vyradenie súťaže zo seriáu SMHL na rok 2015,
 7. Kalendár súťaží SMHL 2015.

Snem SMHL schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Overovateľov zápisnice,
 3. Správu o hospodárení za rok 2014,
 4. Správu revíznej komisie,
 5. Kalendár súťaží SMHL 2015,
 6. Zvýšenie kalibrácie terčov na všetkých súťažiach zaradencýh do SMHL.

Snem SMHL súhlasil:

 1. S úpravou Základného predpisu č. 6/2014 v bode 10.4. doplniť vetu:
  a strediaci kruh s priemerom minimálne 150mm a maximálne 160mm.
 2. S vyradením súťaže usporiadanej SDH Nedašov z ročníka SMHL 2015 vybranej tajným hlasovaním.
 3. So zaradením súťaže poriadanej SDH Vrbětice do aktuálneho ročníka SMHL.

Snem SMHL zobral na vedomie:

 1. Prezentácie družstiev DHZ Stupné, SDH Francova Lhota a SDH Vrbětice,
 2. Diskusné príspevky hasičských družstiev.

Snem SMHL ukladá:

 1. Výboru SMHL prirpaviť návrh na úpravu a tvorbu kalendárov SMHL, ktorým sa Snem SMHL bude zaoberať na jesennom zasadnutí v roku 2015.