Rozhodnutie o anulovaní výsledkov družstva DHZ Dulov – ženy

ilustračný obrázok - Rozhodnutie o anulovaní výsledkov družstva DHZ Dulov – ženy
Foto: ilustračné

Výbor SMHL po skončení súťaže vo Svinnej, konanej dňa 21.07.2018, dostal podnet na prešetrenie možného porušenia pravidiel, ku ktorému malo dôjsť na súťaži v Zbore, konanej dňa 14.07.2018, ako aj na súťaži v Dohňanoch, konanej dňa 15.07.2018.

Konkrétne bolo vznesené podozrenie na porušenie bodu 3.7.1 Základného predpisu č. 8/2018 zo strany družstva DHZ Dulov.

Členka družstva DHZ Dulov po tom, ako súťažila za svoje družstvo v kategórii ženy a dorastenky, súťažila následne aj na prestup s družstvom DHZ Vydrná (ženy), resp. DHZ Lysá pod Makytou (ženy). Súťažila tak 3 krát za súťaž, čo je v rozpore s uvedeným bodom Základného predpisu č. 8/2018.

Po komunikácii tohto podnetu a znenia pravidiel so zástupcom družstva DHZ Dulov, tento sám výbor SMHL upozornil, že k podobnému porušeniu pravidiel mohlo dôjsť aj na súťaži v Lednických Rovniach (kde členka družstva DHZ Dulov štartovala aj za družstvo DHZ Kvašov – dorastenky). Zástupca DHZ Dulov zároveň uznal chybu svojho družstva, hoci vznikla z nevedomosti a neúplnej znalosti pravidiel SMHL.

Výbor SMHL po riadnom preskúmaní dostupných fotografií a videozáznamov zo všetkých vyššie uvedených súťaží konštatuje, že týmto konaním skutočne došlo na daných súťažiach k porušeniu bodu 3.7.1 Základného predpisu č. 8/2018.

Pri skúmaní dostupných fotografií a videozáznamov výbor SMHL zároveň zistil, že porušenia bodu 3.7.1 Základného predpisu č. 8/2018 sa dopustila takisto členka družstva DHZ Pruské (dorastenky), ktorá potom, ako družstvo DHZ Pruské (dorastenky) vykonalo svoj požiarny útok, sa prezliekla do dresu družstva DHZ Vydrná (ženy) a vykonala s ním požiarny útok.

Na základe zistených skutočností výbor SMHL rozhodol, že výsledky družstiev DHZ Dulov (ženy, dorastenky) a DHZ Kvašov (dorastenky) na súťaži v Lednických Rovniach (07.07.2018), výsledky družstiev DHZ Dulov (ženy, dorastenky), DHZ Vydrná (ženy) a DHZ Pruské (dorastenky) na súťaži v Zbore (14.07.2018) a výsledky družstiev DHZ Dulov (ženy, dorastenky) a DHZ Lysá pod Makytou (ženy) na súťaži v Dohňanoch (15.07.2018) budú anulované (družstvá nebudú hodnotené) a družstvu DHZ Dulov (ženy) bude za dané kolá SMHL 2018 pridelených 0 bodov.