Zápis z jesenného Snemu SMHL v Horenickej Hôrke

ilustračný obrázok - Zápis z jesenného Snemu SMHL v Horenickej Hôrke
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 22.11.2014 jesenné zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov hasičských družstiev po ročníku 2014 pripravil v priestoroch kultúrneho domu v Horenickej Hôrke DHZ Horenická Hôrka.

Snem SMHL prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 13/3/2014,
 2. Správa o hospodárení za obdobie 1/2014 – 11/2014,
 3. Zhodnotenie 12. ročníka SMHL a odovzdanie ocenení za výkony v ročníku 2014,
 4. Návrh na vyradenie súťaže zo seriálu SMHL na rok 2015,
 5. Predbežný kalendár súťaží SMHL 2015,
 6. Návrhy a úpravy pravidiel SMHL,
 7. Oboznámenie sa s plánom vytvorenia Slovenskej extraligy a združenia hasičských líg na Slovensku.

Snem SMHL schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Overovateľov zápisnice,
 3. Správu o hospodárení za obdobie 1/2014 – 11/2014,
 4. Výšku štartovného pre jedno súťažné družstvo na jednotlivých kolách SMHL (7€/200Kč),
 5. Mandát Výboru SMHL na rokovanie s plánom vytvorenia Slovenskej extraligy a združenia hasičských líg na Slovensku.

Snem SMHL súhlasil:

 1. s návrhom na vyradenie hasičskej súťaže usporiadanej SDH Nedašov a DHZ Moškovec z ročníka SMHL 2015 vybratých tajným hlasovaním do jarného hlasovania,
 2. s úpravou Základného predpisu č. 5/2013 v bode 10.3. vložiť vetu:
  Sklápací mechanizmus musí spĺňať parametre mechanizmu uvedeného v prílohe č. 6
 3. s úpravou Základného predpisu č. 5/2013 v bode 3.7.1 vložiť odstavec:
  Usporiadateľ musí do pokladne SMHL odviesť poplatok 5€ za všetky súťažné družstvá na danej súťaži, ktoré si zapožičaali pretekára/pretekárku.

Snem SMHL zobral na vedomie:

 1. Rozdelenie finančných odmien za umiestnenie v SMHL 2014,
 2. Rozdelenie trofejí z  výkony v roku 2014 a najobľúbenejšiu súťaž v roku 2014,
 3. Predbežný kalendár súťaží SMHL na rok 2015,
 4. Možnosť vytvorenia extraligy v hasičskom športe na Slovensku a združenia hasičských líg na Slovensku,
 5. Diskusné príspevky hasičských družstiev.