Pozvánka na jarné zasadnutie Snemu SMHL v Dulove

ilustračný obrázok - Pozvánka na jarné zasadnutie Snemu SMHL v Dulove

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Jarné zasadnutie delegátov hasičských družstiev sa uskutoční v sobotu 16.03.2024 od 15:00 hod v kultúrnom dome v Dulove (okres Ilava).

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania
 4. Správa o hospodárení za rok 2023 a stanovisko revíznej komisie
 5. Voľba revíznej komisie
 6. Žiadatelia o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2024 – prezentácie (podané žiadosti)
 7. Kalendár súťaží SMHL 2024
 8. Návrhy, úpravy a doplnenie pravidiel SMHL (návrhy na úpravu a doplnenie)
 9. Diskusia
 10. Rôzne
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Pokyny k jarnému zasadnutiu Snemu SMHL:

 • tie družstvá, ktoré nebudú mať zaplatený členský príspevok na rok 2024, nebudú mať možnosť hlasovať a budú len s hlasom poradným. Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok.
 • kolektívni členovia môžu podľa Stanov SMHL delegovať na Snem SMHL len dvoch zástupcov.
 • účasť všetkých žiadateľov o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2024 je povinná.
 • všetky zúčastnené družstvá žiadame zodpovedne si pripraviť pripomienky k prerokovávaným bodom programu.

Vašu účasť na jarnom zasadnutí Snemu SMHL prosíme potvrdiť e-mailom na info@smhl.eu, najneskôr však do 09.03.2024.

Návrhy na úpravy a doplnenie pravidiel SMHL

Návrhy na úpravy a doplnenie pravidiel SMHL

Doplniť bod 1.1 Základného predpisu:

 • 1.1 Slovensko – moravská hasičská liga (ďalej len SMHL) je seriál dopredu dohodnutých hasičských súťaží v požiarnom útoku v kategórii muži, ženy, dorastenci, dorastenky a muži nad 35 rokov (na vybraných súťažiach SMHL, spravidla maximálne 1/2 kalendára súťaží daného ročníka). O počte započítaných súťaží v kategórii dorastenci, dorastenky a muži nad 35 rokov sa rozhodne na zasadnutí Snemu SMHL.

Upraviť bod 3.7.1 Základného predpisu:

 • súťažné družstvo SMHL si môže počas sezóny požičať súťažiaceho z iného družstva, maximálne však v počte, ktorý zodpovedá 1/32 súťaží v danom ročníku (zaokrúhlenie na celé číslo nahor) a do pokladne SMHL musí odviesť poplatok 5€;

Upraviť bod 5.1 Základného predpisu:

 • Štartovanie je povolené výhradne pomocou štartovacej pištole alebo fotobunky.

Zrušiť bod 5.2 Základného predpisu:

 • V prípade použitia oboch spôsobov môže časomieru spúšťať len jedno zariadenie..

Upraviť bod 5.3 Základného predpisu:

 • Pri použití štartovacej pištole musia byť povely Povely na štarte musia byť: „Na miesto pripravte sa“, „Pozor“ a do dvoch sekúnd výstrel.

Doplniť bod 7 Základného predpisu:

 • doplniť kľúč pre pridelenie bodov pre všetky kategórie o: Najrýchlejší zostrek súťaže: + 1 bod

Doplniť bod 8 Základného predpisu o bod:

 • finančnú odmenu si je každé družstvo povinné prevziať osobne na jesennom zasadnutí Snemu SMHL. V opačnom prípade finančná odmena v plnej výške prepadá v prospech SMHL.

Doplniť bod 9.2 Základného predpisu o bod:

 • Delegát SMHL zároveň nesmie na danej súťaži zastávať akúkoľvek funkciu rozhodcu.

Doplniť bod 10 Základného predpisu o bod:

 • Usporiadateľ je povinný rozdeliť pre najúspešnejšie družstvá súťaže finančné odmeny v minimálnej celkovej výške 240€/6 000 Kč.

Doplniť bod 11 Základného predpisu o bod:

 • Protest je možné podať iba písomne, najneskôr v lehote do 10 minút od ukončenia pokusu do rúk hlavnému rozhodcovi alebo veliteľovi súťaže.