Zápis z jesenného Snemu SMHL v Podhorí

ilustračný obrázok - Zápis z jesenného Snemu SMHL v Podhorí
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 23.11.2013 jesenné zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov po sezóne 2013 pripravil v priestorch kultúrneho domu DHZ Podhorie.

Snem SMHL prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 11/4/2013,
 2. Správu o hospodárení za rok 2013,
 3. Zhodnotenie 11. ročníka SMHL a odovzdanie ocenení za výkony v ročníku 2013,
 4. Návrh na vyradenie súťaže zo seriálu SMHL na rok 2014,
 5. Návrhy a úpravy pravidiel SMHL,
 6. Predbežný kalendár súťaží SMHL 2014,
 7. Odmeny pre hasičské družstvá,
 8. Voľbu Výboru SMHL.

Snem SMHL schválil:

 1. Volebnú komisiu,
 2. Návrhovú komisiu,
 3. Overovateľov zápisnice,
 4. Správu o hospodárení za obdobie 01/2013 – 11/2013,
 5. Základný predpis č. 5/2013 – Pravidlá poriadania hasičských súťaží zaradených do SMHL – platné pre ročník 2014,
 6. Výnimku zo Základného predpisu č. 5/2013 bod 2 ods. 2.2 pre DHZ Malá Bytča,
 7. Výbor SMHL na ďalšie funkčné obdobie.

Snem SMHL súhlasil:

 1. s návrhom na vyradenie hasičskej súťaže usporiadanej SDH Nedašov a DHZ Moškovec z ročníka SMHL 2014 vybranej tajným hlasovaním do hlasovania na jarnom zasadnutí Snemu SMHL,
 2. s výrobou kalibrovacieho zariadenia na meranie vypínacej sily terčov používaných na súťažiach SMHL.

Snem SMHL zobral na vedomie:

 1. diskusné príspevky hasičských družstiev,
 2. odmeny HD za umiestnenie v SMHL 2013.