Pozvánka na jarné zasadnutie Snemu SMHL v Ďurďovom

ilustračný obrázok - Pozvánka na jarné zasadnutie Snemu SMHL v Ďurďovom
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Jarné zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v sobotu 24.03.2018 od 15:00 hod v kultúrnom dome v Ďurďovom (okres Považská Bystrica).

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL,
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice,
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 4. Správa o hospodárení za rok 2017 a stanovisko revíznej komisie,
 5. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel SMHL,
 6. Informácia z pracovného stretnutia zástupcov hasičských líg pôsobiacich na Slovensku,
 7. Diskusia,
 8. Rôzne,
 9. Návrh na uznesenie,
 10. Záver.

Pokyny k jarnému zasadnutiu Snemu SMHL v Ďurďovom:

 • tie družstvá, ktoré nebudú mať zaplatený členský príspevok na rok 2018, nebudú mať možnosť hlasovať a budú len s hlasom poradným. Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok.
 • kolektívni členovia môžu podľa Stanov SMHL delegovať na Snem SMHL len dvoch zástupcov,
 • všetky družstvá žiadame zodpovedne si pripraviť pripomienky k prerokovávaným bodom, predovšetkým k návrhu úpravy pravidiel na rok 2018.
Vašu účasť na zasadnutí jesenného Snemu SMHL prosíme potvrdiť e-mailom na info@smhl.eu, najneskôr však 7 dní pred jeho konaním.