Pozvánka na jesenné zasadnutie Snemu SMHL v Zlatníkoch

ilustračný obrázok - Pozvánka na jesenné zasadnutie Snemu SMHL v Zlatníkoch
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Jesenné zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v sobotu 02.12.2023 od 15:00 hod v kultúrnom dome v Zlatníkoch (okres Bánovce nad Bebravou).

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania
 4. Správa o hospodárení za obdobie 01/2023 – 11/2023
 5. Zhodnotenie 19. ročníka SMHL, odovzdanie finančných odmien a ocenení za rok 2023
 6. Návrhy, úpravy a doplnenie pravidiel SMHL
 7. Diskusia
 8. Rôzne
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Pokyny k jesennému zasadnutiu Snemu SMHL v Zlatníkoch:

 • tie družstvá, ktoré nebudú mať zaplatený členský príspevok na rok 2023, nebudú mať možnosť hlasovať a budú len s hlasom poradným. Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok.
 • kolektívni členovia môžu podľa Stanov SMHL delegovať na Snem SMHL len dvoch zástupcov
 • všetky zúčastnené družstvá žiadame zodpovedne si pripraviť pripomienky k prerokovávaným bodom.

Vašu účasť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL prosíme potvrdiť e-mailom na info@smhl.eu, najneskôr však do 28.11.2023.