Zápisky z jarného Snemu SMHL

ilustračný obrázok - Zápisky z jarného Snemu SMHL
Foto: DHZ Dohňany

Pred začiatkom nového súťažného ročníka zvolal Výbor SMHL zasadnutie Snemu SMHL. Termín bol stanovený na sobotu 23.04.2011, hostiteľmi delegátov Snemu sa stali hasiči z DHZ Dohňany. Tí zasadnutie pripravili v priestoroch novučičkého Domu kultúrnych tradícií.

Úvodné slovo si zobral predseda Výboru SMHL, Ing. Jozef Škorvánek, ktorý privítal delegátov Snemu, prítomných hostí a zároveň predstavil program, ktorým sa zasadnutie bude riadiť.

Slovo potom odovzdal starostovi obce Dohňany Milanovi Panáčkovi, ktorý takisto privítal delegátov Snemu a v príhovore vyzdvihol z pozície podpredsedu TSK najmä cezhraničnú spoluprácu a vyslovil želanie, aby aj naďalej pokračovala a bola prospešná pre obe strany.

Podľa predstaveného programu prebehla kontrola plnenia uznesenia Snemu SMHL z posledného zasadnutia, bola zvolená návrhová a volebná komisia. Zvolení boli takisto overovatelia zápisnice.

Po ukončení kalendárneho roku prebehla kontrola stavu hospodárenia s finančnými prostriedkami SMHL a stavu účtovnej evidencie. Správu o hospodárení za rok 2010 predniesol delegátom Snemu Peter Ondrejka, pokladník SMHL.

K tejto správe následne zaujala stanovisko Revízna komisia, ktorá v správe z ontroly hospodárenia konštatovala, že komisia nezistila rozdiely v stave finančných prostriedkov ani iné nedostatky a že účtovníctvo je vedené podľa platných právnych predpisov.

Do programu sa opäť dostal Základný predpis, ktorý bol opäť v niektorých bodoch po rôznych diskusiách a návrhoch delegátmi Snemu SMHL upravený do podoby, ktorá bude platná pre súťažný ročník 2011.

Pribudla staronová súťaž

Dá sa povedať, že asi najdôležitejšími bodmi zasadnutia boli bezpochyby nasledujúce dva. Prvým bola prezentácia záujemcov o zaradenie súťaže do seriálu SMHL, kde svoju súťaž predstavil delegátom SDH Brumov.

A keďže v tajnom hlasovaní Snem SMHL súhlasil so zaradením súťaže v Brumove do ročníka SMHL 2011, mohol byť v ďalšom bode programu skompletizovaný kalendár súťaží zaradených do SMHL pre ročník 2011.

V diskusii a takisto aj v bode rôzne prebehla voľná debata, týkajúca sa predovšetkým zhotovovania videozáznamov zo súťaží SMHL, ich spracovania do podoby prezentačného DVD SMHL a podobne.

Na záver návrhová komisia predložila návrh na uznesenie, ktoré bolo delegátmi Snemu SMHL jednohlasne schválené. Po vyčerpaní všetkých bodov programu tak mohol predseda Výboru SMHL oficiálnu časť zasadnutia ukončiť a pozvať na voľné posedenie.